Regelwerk Pannerden

bezienswaardigheden

In 2014 heeft Rijkswaterstaat een nieuw regelwerk gebouwd, vlakbij het splitsingspunt van de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Bij hoogwater verdeelt het regelwerk het water vanuit de Rijn in een vaste verdeling over de beide riviertakken.

Een vaste verhouding is belangrijk. Te veel water in één van de riviertakken kan tot overstromingen leiden. Op het splitsingspunt stroomt het water in de verhouding van 2/3 naar de Waal en 1/3 naar het Pannerdensch Kanaal. Het regelwerk is een betonnen constructie van 175 meter breed met staanders van vijf meter hoog. Tussen de betonnen staanders kunnen betonnen balken worden geplaatst van één bij vijf meter. Door met een mobiele hijskraan meer of minder betonnen balken te plaatsen, wordt de hoeveelheid water geregeld die er bij hoogwater doorheen kan stromen.

Hoogwaterveiligheid

Elk jaar, voor de start van het hoogwaterseizoen, wordt het regelwerk ingesteld, op basis van actuele (water-) berekeningen. Door het bijplaatsen of wegnemen van betonnen balken verandert de hoogte van het regelwerk. Op deze wijze kan de vaste afvoerverdeling tussen de riviertakken beter gestuurd worden. De balken die niet nodig zijn, worden bovenop de staanders opgeborgen. Zo staan ze bij hoogwater niet in het water en kan het water er ongestoord stromen als dat nodig is.
Door de ligging aan het beginpunt van de Nederlandse delta is dit regelwerk van grote betekenis voor de hoogwaterveiligheid. Ingrijpen op deze plek is van grote invloed op de rest van het rivierengebied, van het IJsselmeer tot de delta in het westen. Bij Westervoort, vlak bij het punt waar Rijn en IJssel splitsen, staat het regelwerk Hondsbroeksche Pleij. Dit regelwerk heeft een vergelijkbare functie als het regelwerk Pannerden.

Betonnen brug

Naast het regelwerk zie je de contouren van een betonnen brug op de weg van Pannerden naar het veer. Deze brug verbindt de zomer- en winterdijk en strekt zich uit over de uiterwaard van het Pannerdens Kanaal. In 1951 werd de 1e paal geslagen. De tien peilers tellende brug was de eerste voorgespannen brug van Nederland en is in de jaren ’50 gebouwd.

 

BRON: www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl

Regelwerk Pannerden
Rijndijk
Pannerden

das Steuerwerk

Im Jahr 2014 baute Rijkswaterstaat ein neues Regulierungsbauwerk in der Nähe der Einmündung der Waal in den Pannerdensch-Kanal. Bei Hochwasser verteilt das Steuerwerk das Wasser aus dem Rhein in eine feste Verteilung zwischen den beiden Flussarmen.

Ein festes Verhältnis ist wichtig. Zu viel Wasser in einem der Flussarme kann zu Überschwemmungen führen. Am Kreuzungspunkt fließt das Wasser im Verhältnis 2/3 in die Waal und 1/3 in den Pannerdensch Kanaal. Das Steuerwerk besteht aus einer 175 Meter breiten Betonstruktur mit fünf Meter hohen Stützen. Zwischen den Betonpfeilern können Betonbalken von einem mal fünf Metern platziert werden. Durch den Einsatz eines Mobilkrans, der mehr oder weniger Betonbalken platziert, wird die Wassermenge reguliert, die bei Hochwasser durchfließen kann.

Hochwasserschutz

Jedes Jahr vor Beginn der Hochwassersaison, wird das Steuerwerk auf der Grundlage der aktuellen (Wasser-)Berechnungen angepasst. Durch Hinzufügen oder Entfernen von Betonbalken wird die Höhe des Regulierungsbauwerks verändert. Auf diese Weise kann die feste Abflussverteilung zwischen den Flussarmen besser kontrolliert werden. Die nicht benötigten Balken werden oben auf den Ständern gelagert. Auf diese Weise liegen sie bei Hochwasser nicht im Wasser und das Wasser kann bei Bedarf ungestört abfließen. Aufgrund seiner Lage am Ausgangspunkt des niederländischen Deltas ist dieses Regulierungswerk von großer Bedeutung für die Hochwassersicherheit. Eingriffe hier haben große Auswirkungen auf das übrige Flussgebiet, vom IJsselmeer bis zum Delta im Westen. In der Nähe von Westervoort an der Stelle, an der sich Rhein und IJssel trennen, befindet sich das Regulierungsbauwerk Hondsbroeksche Pleij. Dieses Bauwerk hat eine ähnliche Funktion wie das Pannerden-Bauwerk.

Betonbrücke

Neben den Regulierungswerken sind die Umrisse einer Betonbrücke auf der Straße von Pannerden zur Fähre zu sehen. Diese Brücke verbindet den Sommer- und den Winterdeich und führt über die Aue des Pannerdens-Kanals. Der 1. Pfahl wurde 1951 gerammt. Die Brücke mit zehn Pfählen war die erste vorgespannte Brücke in den Niederlanden und wurde in den 1950er Jahren gebaut.

 

QUELLE: www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl