Groene Rivier

bezienswaardigheden

De Groene Rivier ligt aan de rechteroever van het Pannerdensch Kanaal. Deze oude loop van het kanaal is in 1960 iets naar het westen verlegd. Het is tegenwoordig een belangrijke schakel in de waterverdeling over de Rijntakken.

Nederland blijft kwetsbaar voor overstromingen. Rivieren moeten steeds vaker water verwerken door toenemende periodes van meer regen- en smeltwater als gevolg van klimaatveranderingen. In 2000 werd door Rijkswaterstaat gestart met het project ‘ruimte voor de rivier’ als het nieuwe uitgangspunt voor de hoogwaterbeschermingsaanpak.

Nevengeul

En dat blijkt goed uit te pakken! Regelmatig stroomt het water beheerst (mede door de regelwerk) de nevengeul in over een lengte van bijna 3 km. Delen hiervan zullen bij lage rivierwaterstanden droogvallen, waardoor een aantrekkelijk foerageergebied voor vele vogels ontstaat. Vanaf 15m+ NAP bij Lobith stroomt het water vanuit de Lobberdense Waard over de Pannerdense Overlaat en stroomt het door de Groene Rivier.

Ecologische waarde

Het open cultuurgrasland heeft een hoge ecologische waarde. Landschappelijk gezien is het gebied waardevol vanwege de vergezichten over het open land. In het gebied liggen van west naar oost een oeverzone met enkele kribvakken, een leikade (is deels de oude dijk) en een groot stuk grasland met een tweetal poelen (deels restant oude kanaalloop) en twee bosjes. De diepte van de strang is zodanig dat er ook in droge periodes nog water in de diepste stukken blijft staan. Twee hoogwatervrije vluchtplaatsen zorgen ervoor dat de runderen en paarden die in dit gebied vrij rondstruinen droge poten houden.

 

BRON: https://www.rijkswaterstaat.nl
BRON: https://pannerden.info

Groene Rivier
Pannerden

Der Grüne Fluss

Der Grüne Fluss befindet sich am rechten Ufer des Pannerdensch-Kanals. Dieser alte Verlauf des Kanals wurde 1960 leicht nach Westen verlegt. Heute ist er ein wichtiges Element für die Verteilung des Wassers über die Rheinarme.

Die Niederlande sind unverändert anfällig für Überschwemmungen. Die Flüsse müssen immer mehr Wasser aufnehmen, da es aufgrund des Klimawandels immer häufiger regnet und Schmelzwasser fließt. Im Jahr 2000 startete Rijkswaterstaat das Projekt ‘Raum für den Fluss’ als neuen Ausgangspunkt für das Programm zum Hochwasserschutz.

Seitenkanal

Und das hat sich als gut erwiesen! Auf einer Länge von fast 3 km fließt das Wasser regelmäßig und kontrolliert (auch durch das Kontrollwerk) in den Seitenkanal. Bei niedrigem Wasserstand fallen Teile davon trocken, was ein attraktives Nahrungsgebiet für viele Vögel schafft. Ab 15m+ NAP bei Lobith fließt das Wasser aus der Lobberdense Waard über die Pannerdense Overlaat und fließt durch den Grünen Fluss.

Ökologischer Wert

Das offene, bewirtschaftete Grünland hat einen hohen ökologischen Wert. Landschaftlich ist das Gebiet wegen der Ausblicke auf das offene Land wertvoll. Von Westen nach Osten umfasst das Gebiet eine Uferzone mit mehreren Buhnen, einen Damm (teilweise der alte Deich) und eine große Grünlandfläche mit zwei Tümpeln (teilweise Reste des alten Kanalverlaufs) und zwei Gebüschen. Die Tiefe des Strangs ist so bemessen, dass auch in trockenen Perioden an den tiefsten Stellen Wasser steht. Zwei überschwemmungsfreie Schutzgebiete sorgen dafür, dass die dort frei herumlaufenden Rinder und Pferde trockene Hufen behalten.

 

QUELLE: https://www.rijkswaterstaat.nl
QUELLE: https://pannerden.info